RMQ

说明

RMQ:Range Minimum(Maximum) Query

 • sum[]为线段树,需要开辟四倍的元素数量的空间。
 • build()为建树操作
 • update()为更新操作
 • query()为查询操作

使用方法

 1. 根据情况修改RMQ的宏定义
 2. build(1, n); 建立一个叶子节点为n个的线段树
 3. update(pos, val, 1, n); 修改树中下标为pos的叶子节点值为val
 4. query(l, r, 1, n); 查询[l ,r]区间中的RMQ

Tips

 • 建出来的树为空树,默认每个点值都为0,需要自行将值update上去,或者修改build中sum[rt]=0;为输入操作scanf("%d",sum+rt);
 • RMQ为宏定义,请根据情况自行修改为max或者min,对应修改query中的res-INF或者INF

模版

const int maxn=2005+5;
#define RMQ max
#define lson l,m,rt<<1
#define rson m+1,r,rt<<1|1
int sum[maxn<<2]={};
void pushup(int rt){
  sum[rt]=RMQ(sum[rt<<1],sum[rt<<1|1]);
}
void build(int l,int r,int rt=1){
  if (l==r){
    sum[rt]=0;
    return;
  }
  int m=(l+r)>>1;
  build(lson);
  build(rson);
  pushup(rt);
}
void update(int pos,int val,int l,int r,int rt=1){
  if (l==r) {
    sum[rt]=val;
    return;
  }
  int m=(l+r)>>1;
  if (pos<=m) update(pos, val, lson);
  else update(pos, val, rson);
  pushup(rt);
}
int query(int L,int R,int l,int r,int rt=1){
  if (L<=l&&r<=R) return sum[rt];
  int m=(l+r)>>1;
  int res=-INF;  //防负数的坑
  if (L<=m) res=RMQ(res,query(L, R, lson));
  if (R>m) res=RMQ(res,query(L, R, rson));
  return res;
}

results matching ""

  No results matching ""