Dijkstra_Heap

说明

Dijkstra_Heap使用优先队列,比Dijkstra快一点,最快的还是SPFA

使用方法

 1. Dijkstra d;
 2. d.init(n); 顶点为n
 3. d.adde(x,y,w); 加边
 4. cout<<d.get_ans(int source,int destination)<<endl输出最短路的值

Tips

待写

模版

const int maxn=100000+5; //最大顶点数
const int INF=0x3f3f3f3f;
using namespace std;
struct Edge{
  int from,to, dist;
  Edge(int u,int v,int d):from(u),to(v),dist(d){}
};
struct HeapNode{
  int d,u;
  bool operator < (const HeapNode& rhs)const{
    return d>rhs.d;
  }
};
struct Dijkstra{
  int n,m;
  vector<Edge> edges;
  vector<int> G[maxn];
  bool done[maxn];    //是否已永久标号
  int d[maxn];      //s(源点)到各个点的距离
  int p[maxn];      //最短路中的上一条弧

  void init(int n){
    this->n=n;
    for(int i=0;i<=n;i++) G[i].clear();
    edges.clear();
  }

  void adde(int from,int to,int dist){
    edges.push_back(Edge(from-1, to-1, dist));
    m=edges.size();
    G[from-1].push_back(m-1);
  }

  void dijkstra(int s){
    priority_queue<HeapNode> q;
    for(int i=0;i<n;i++) d[i]=INF;
    d[s]=0;
    memset(done, 0, sizeof(done));
    q.push((HeapNode){0,s});
    while(!q.empty()){
      HeapNode x=q.top();q.pop();
      int u=x.u;
      if(done[u]) continue;
      done[u]=true;
      for(int i=0;i<G[u].size();i++){
        Edge& e=edges[G[u][i]];
        if(d[e.to]>d[u]+e.dist){
          d[e.to]=d[u]+e.dist;
          p[e.to]=G[u][i];
          q.push((HeapNode){d[e.to],e.to});
        }
      }
    }
  }

  int get_ans(int source,int destination){
    dijkstra(source-1);
    return d[destination-1];
  }
};

results matching ""

  No results matching ""