SPFA

说明

SPFA是Bellman-Ford的进化版

SPFA在网络流中也有应用

可以用于判环,同样可以判环的还有拓扑排序

使用方法

 1. 确定点边的最大数量 Vmax Emax
 2. init()
 3. adde(x,y,w);adde(y,x,w); 双向加边
 4. cout<<get_ans(int n,int source,int destination)<<endl n个点、起点、终点

Tips

 • pre[]数组未验证,请使用时注意

模版

const int INF=0x3f3f3f3f;
typedef int mytype;
const int Vmax = 500+10;
const int Emax = 1000+10;//未翻倍时
int he[Vmax],ecnt;
struct edge{
  int v,next;
  mytype w;
}e[Emax*2];
int dis[Vmax];
int vcnt[Vmax]; //记录每个点进队次数,用于判断是否出现负环
bool inq[Vmax];
int pre[Vmax]; //记录最短路中的上一个节点
void init(){
  // 邻接表初始化
  ecnt=0;
  memset(he,-1,sizeof(he));

  // SPFA初始化
  memset(inq, false, sizeof(inq));
  memset(vcnt,0,sizeof(vcnt));
  memset(dis, INF, sizeof(dis));  //即使是dis类型为long long也可赋int型的INF
}
//***注意双向加边
void adde(int from,int to,mytype w){
  e[ecnt].v=to;
  e[ecnt].w=w;
  e[ecnt].next=he[from];
  he[from]=ecnt++;
}
bool SPFA(int n,int source){//n为顶点数 source为起点
  //return true表示无负环,反之亦然
  dis[source]=0;
  queue<int>q;
  q.push(source);inq[source]=true;

  while (!q.empty()) {
    int tmp=q.front();
    q.pop();inq[tmp]=false;

    //判断负环
    vcnt[tmp]++;
    if (vcnt[tmp]>=n) return false;

    for (int i=he[tmp]; i!=-1; i=e[i].next) {
      int w=e[i].w;
      int v=e[i].v;
      if (dis[tmp]+w<dis[v]) {
        dis[v]=dis[tmp]+w; //松弛操作
        pre[v]=tmp;
        if (!inq[v]) {
          q.push(v);
          inq[v]=true;
        }
      }
    }
  }
  return true;
}
mytype get_ans(int n,int source,int destination){
  SPFA(n,source);
  return dis[destination];
}

results matching ""

  No results matching ""